REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NINABASCO.PL

I. UWAGI WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem ninabasco.pl

 2. Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest Firma Handlowa LATINO Dariusz Kawczyński ul. Etiudy 39, 05-825 Książenice, NIP 8931189216 dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: pn-pt 8-17 tel.: +48 505 718 316, adres poczty elektronicznej e-mail ninabasco1@wp.pl (zwana dalej Właścicielem).

 3. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Właścicielem zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

 4. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona – serwis internetowy ninabasco.pl

 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Właściciela w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów

 3. Towar – produkt oferowany Klientowi przez Właściciela za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 4. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

 5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Właściciela za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Właściciela za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 6. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Właścicielem, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Właściciela Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Właściciela;

 7. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji

III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) zminimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

 2. Właściciel nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

 3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.

 4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

 5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

 6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

 2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

  a) treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  b) treści zawierających informacje nieprawdziwe,
  c) treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
  d) treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

  W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Właściciel może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Właściciel może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

 3. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

 2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

 3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

 4. Towary oferowane przez Właściciel w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Właściciel dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Właściciela we wszelkich formach sprzedaży.

 5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

 6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email ninabasco1@wp.pl lub pod nr telefonu +48 505 718 316 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-17:00.

 8. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności model lub rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Właściciel informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

 9. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.W sytuacji, w której Właściciel nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Właściciel może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Właściciela.

 10. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Właścicielowi oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email ninabasco1@wp.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

 11. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia), w rozumieniu postanowień części VII ust. 4. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.

 12. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

 13. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

 14. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Właściciela (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Właściciela opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia)na adres wskazany w Zamówieniu.

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 1. Ceny Towarów oferowanych przez Właściciela w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

 2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

 3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.

 4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Właściciel, która przetwarza je na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) w celach związanych z realizacją Transakcji dokonywanych w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, a także na podstawie zgody Klienta w celach zgodnych z treścią udzielonej przez niego zgody, w tym celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celach wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) i f) RODO.

 2. U Właściciela wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym Klient może się kontaktować w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji swoich praw w tym zakresie:
  a) NINA BASCO Olga Świechowicz - Centrum Handlowe Blue City 02-222 Warszawa al. Jerozoliskie 179 lok. 38a
  b) mailowo, na adres: ninabasco1@wp.pl

 3. Dane osobowe Klienta Właściciel może udostępniać:
  a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem;

  b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Transakcji;
  c) podmiotom świadczącym na rzecz Właściciela usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta;

  d) Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Payline Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4 kod pocztowy 80-280, KRS: 0000227278 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienia
  e) podmiotom, z których usług Właściciel korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez Właściciela działań marketingowych i reklamowych.

 4. Dane osobowe Klientów Właściciel nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Transakcji. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach Właściciela, dane te będą przechowywane na czas ich realizacji, natomiast w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody Klienta, do czasu cofnięcia zgody.

 6. Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Transakcji realizowanych w ramach Sklepu Internetowego.

 8. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 9. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

 10. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).

IX. REKLAMACJE

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Właściciela i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Właścicielowi wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres:


  NINA BASCO Olga Świechowicz
  ul. Etiudy 39,
  05-825 Książenice
  (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

  Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

 3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Właściciela niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Właściciel sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

 4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Właściciela (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Właściciela kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

  Właściciel rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

  Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Właścicielowi w stanie kompletnym i czystym.

 6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Właściciel jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Właściciela:

  a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  b) uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

  Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

 7. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

X. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowanena adres:

  NINA BASCO Olga Świechowicz
  Centrum Handlowe Blue City 02-222 Warszawa al. Jerozolimskie 179 lok. 38a
  (z dopiskiem: „ZWROT”).

 2. Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 4. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Właściciela opisany w ust. 1 powyżej.
  Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.
  Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT)wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Właścicielowi obciążają Klienta.

 6. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Właścicielowi przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Właścicielowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Firma Handlowa LATINO Dariusz Kawczyński ul. Etiudy 39, 05-825 Książenice, NIP 8931189216.

 2. Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących NINA BASCO sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Właściciela) uprzedził Właściciela o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email ninabasco1@wp.pl lub pod nr telefonu +48 505 718 316 ).

 3. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Właściciela telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 4. Spory pomiędzy Klientem a Właścicielem, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.rn

 7. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Właściciela w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Właściciela, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Właściciela oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 PAŹDZIERNIKA 2018 roku.

Regulamin promocji Dzień Matki Nina Basco (dalej jako „Regulamin”) 1. Organizatorem promocji internetowej jest Firma Handlowa LATINO Dariusz Kawczyński ul. Etiudy 39, 05-825 Książenice, NIP 8931189216 dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: pn-pt 8-17 tel.: +48 505 718 316, adres poczty elektronicznej e-mail ninabasco1@wp.pl (zwana dalej Właścicielem). 2. Miejscem przeprowadzenia promocji jest sklep internetowy dostępny pod adresem https://ninabasco.pl 3. Promocja zakłada, że spośród zamówień złożonych, opłaconych z góry, w sklepie internetowym od dnia 26.05.2021 od godziny 00:00 do dnia 26.05.2021 do godziny 00:00 zostanie wybrany komentarz do zamówienia na zasadzie twórczości autora i wybrany za pomocą tylko i wyłącznie subiektywnej oceny właściciela sklepu, gdzie osoba dodatkowo otrzyma Karte Podarunkową o wartości 300 zł. 4. Zwycięskie zamówienie będzie ogłoszone na profilu NINA BASCO na Facebooku w Czwartek na prowadzonej audycji LIVE. 5. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą lub jego rezygnacji z zamówienia nagroda nie zostaje przyznana. 6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.) (dalej jako: „KC”), którzy w okresie obowiązywania promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu wybranych produktów. 7. Aby wziąć udział w promocji należy dodać do koszyka internetowego i opłacić zamówienie w Sklepie Internetowym oraz napisać komentarz dlaczego ta osoba powinna otrzymać Karte Podarunkową którą może wręczyć swojej Mamie. 8. Uczestnik promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie. 9. Każdy Uczestnik promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach promocji. 10. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestników promocji z tytułu rękojmi. 11. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 12. Udział w promocji jest dobrowolny. 13. Wszelkie reklamacje dotyczące i związane z promocją będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Zgłoszenia reklamacji należy dokonywać na adres: ninabasco.tech@gmail.com 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy KC, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.134 ze zm.) o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https//:ninabasco.pl 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2020 r.

Tarcza Finansowa

Subskrybuj Newsletter

i bądź na bieżąco z promocjami!

Zapisujac się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze komercyjnym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej wysyłanej na mój adres e-mail od Nina Basco Olga Świechowicz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).