NINA BASCO Olga Świechowicz ul. Etiudy 39, 05-825 Książenice, NIP 466-024-79-50

e-mail: ninabasco1@wp.pl

Kontakt pn-pt 8-17 tel +48 733 038 162 +48 505 718 316 

Adres do zwrotu: Centrum Handlowe Blue City 02-222 Warszawa al.Jerozolimskie 179 lok. 38aZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego poniżej do pobrania formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) . Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

  NINA BASCO
  Centrum Handlowe Blue City al.Jerozolimskie lok. 38a
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem „ZWROT”


 2. Uprawnienia opisane w ust. 1 nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

  Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Firmy i opisany w ust. 1 powyżej.

  Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

  Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Firmie obciążają Klienta.

 5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Firmie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Firmie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)WYMIANA 

Wymiany na inny model, kolor lub rozmiar nie są realizowane. Możliwe jest wyłącznie zwrócenie produktów zgodnie z procedurą zwrotów oraz złożenie nowego, niezależnego zamówienia. 

Rejestracja

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password